Bu internet sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu “İnternet Sitesi Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlara tabidir. Bu internet sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu ” İnternet Sitesi Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. Elde edilen kişisel verileri hiçbir surette kötüye kullanmamayı taahhüt ve garanti ederiz.

İyi Fikir Dış Ticaret  (‘‘Şirket’’) tarafından işletilen www.temizlikavm.com internet sitelerini ziyaret edenlerin ve müşterilerinin gizliliğini korumak Şirketimizin en önde gelen ilkelerindendir. Bu kapsamda iş bu Gizlilik Politikası (“Politika”) ‘sı İyi Fikir Dış Ticaret. tarafından oluşturulmuştur.

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası Aydınlatma Metni ile;

Kişisel verilerinin işlenmesi,

Hangi Kişisel Verilerinin Elde Edildiği, Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi,

Kişisel Verilerinin Hangi Amaçlarla İşlendiği,

Kişisel Verilerinin Kimlerle Paylaşılabileceği,

Kişisel Verilerinin Saklanma Süreleri,

İlgili Kişilerin Hakları

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nın yürürlüğü hakkında

Açıklamalar yapılmaktadır.

 

Kişisel Verilerinin İşlenmesi

Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Şirketin yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir.

 

Kullanıcılardan derlenen tüm hassas ve kişisel bilgiler, en yüksek elektronik ve fiziksel güvenlik standartlarında saklanmakta, yalnızca yetki sahibi olan personelin ve ancak zorunlu durumlarda kullanıcı onayı altında ulaşabileceği bir sistemle, mevcut T.C. Kanunları ve Uluslararası Kanunlar çerçevesinde kullanılmaktadır. www.temizlikavm.com kullanıcılardan derlediği kişisel ve hassas bilgileri, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz. Hiçbir surette kötüye kullanmamayı taahhüt ve garanti eder. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere İyi Fikir Dış Ticaret Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (url ata) ulaşılabilecektir.

 

Hangi Kişisel Verilerinin Elde Edildiği, Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri” dir. İyi Fikir, kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun hareket etmek için gerekli her türlü faaliyeti yürütmektedir.

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz – internet alışverişi yapmanız dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanmaktadır:

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi, İşlem Güvenliği Bilgisi, Pazarlama Bilgisi, Ürün/Hizmet Kullanım Bilgisi, Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir

1.2. Kişisel Verilerinin Hangi Amaçlarla İşlendiği

İnternet Sitelerimizi ziyaret etmeniz veya internet alışverişi dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla İyi Fikir tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların (Ör. Kargo İşlemi) iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini.

Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;

Üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkânlar sunabilmek veya bu imkânları sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek içindir.

Üye / Kullanıcı sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,

Web sitesi, mobil web sitesi Üye / Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi,

Üye / Kullanıcı memnuniyeti, sadakati ve bağlılığının yaratılması,

İstatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması,

Kurumsal itibar yönetimi ve medya iletişiminin yürütülmesi,

İyi Fikir ’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,

Hukuki süreçlerin yürütülmesi ve mevzuata uyumun sağlanması,

İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması,

Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,

Müşterilerimizi Promosyon/Kampanyalardan haberdar etmek.

1.3. Kişisel Verilerinin Kimlerle Paylaşılabileceği

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, hizmet sağlayıcıları (kargo taşımacılık şirketleri) hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVKK 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

1.4. Kişisel Verilerinin Saklanma Süreleri

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, İyi Fikir tarafından kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

İyi Fikir, KVKK’ya uygun bir biçimde, doğması muhtemel herhangi bir uyuşmazlık kapsamında kullanılmak üzere ilgili mevzuat ile belirlenmiş olan zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri muhafaza edebilecektir. Saklama süresi dolan kişisel veriler ilk periyodik imha (6 Ay) işleminde İyi Fikir tarafından imha edilmektedir. Bu durumda muhafaza edilen kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman erişim sağlanmaktadır.

Kişisel verilerinizin saklanmasına ilişkin detaylı bilgilere İyi Fikir Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. (url ata)

İlgili Kişilerin Hakları

KVKK 11. maddesi gereğince Veri Sahipleri, kişisel verilerine ilişkin olarak aşağıda sıralanan haklara sahiptirler:

 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İyi Fikir, KVKK’ya uygun olarak, idari ve teknik imkanlar dahilinde; Veri Sahiplerinin kişisel verilerini kullanmalarını mümkün kılınması için gerekli olan sistemleri yürütmektedir.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, İyi Fikir tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler

Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem doğrultusunda, KVKK 12. maddesine uygun olarak, Şirketimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

İyi Fikir, kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi, mobil web sitesi İyi Fikir ’e kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.